Prezentacja firmy "PRO-CON"

Rozpoczęcie działalności

Firma Projektowo - Consultingowa "PRO-CON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie zlikwidowanego decyzją Wojewody Elbląskiego z dnia 5 czerwca 1991 roku - Terenowego Zespołu Usług Projektowych w Elblągu. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 27 czerwca 1991 roku - została wpisana w księdze rejestru handlowego pod numerem "RHB 495". Od dnia 20.08.2003 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - numer KRS 0000156424. Siedzibą spółki jest miasto Elbląg - aktualny adres:

82-300 Elbląg
ul. Junaków 3
Tel./fax. (0-55) 232 46 98
e-mail:poczta@pro-con.pl

Zarząd reprezentuje Prezes - Jacek Rakowski
Przedmiot działalności

Działalnością Spółki, ujawnioną zarówno w umowie spółki, jak też w rejestrze handlowym jest projektowanie w budownictwie, prowadzenie nadzorów inwestorskich oraz zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Zakres prac, w zależności od zlecenia klienta, realizowany jest dla całego procesu inwestycyjnego lub jego poszczególnych faz według potrzeb zamawiającego, metodami obsługi inwestycyjnej, a w szczególności:
 1. metodą konwencjonalną,
 2. metodą zarządzania przedsięwzięciem,
 3. metodą "pod klucz",
 4. organizowanie, przygotowywanie współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.
Ad.1. W metodzie konwencjonalnej wykonujemy projekty z zakresu budownictwa ogólnego, przygotowujemy przetargi na wykonanie tych robót, prowadzimy nadzory inwestorskie realizowanych inwestycji

Ad.2. W zakresie zarządzania przedsięwzięciem poprzez inwestorstwo zastępcze realizujemy usługi inwestycyjne dla klientów poprzez:
 • planowanie przedsięwzięcia,
 • zarządzanie przedsięwzięciem,
 • projektowanie,
 • kompletowanie dostaw,
 • zarządzanie wykonaniem,
 • dokonanie odbioru robót,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania.

Ad.3. W metodzie realizacji "pod klucz" jako Inżynier Projektu (Projekt Menagement) oferujemy usługi polegające na projektowaniu i budowie kompletnego, gotowego do działania przedsięwzięcia. Po wykonaniu odpowiedzialność przejmuje zamawiający lub docelowy użytkownik. Poprzez formę realizacji przedsięwzięcia w ramach wybranej metody gwarantujemy zaspakajanie potrzeb zamawiającego, przy uwzględnieniu wzajemnego zaufania między zamawiającym a naszą firmą. Jako organizator procesu inwestycyjnego zapewniamy wybór odpowiednich pozostałych partnerów, a w szczególności wykonawców opracowań projektowych i robót budowlanych. Uwzględniane są głównie kwalifikacje i wyposażenie technologiczne oraz odpowiedni status finansowy oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą cenę w terminach i na warunkach wymaganych przez zamawiającego.

Ad.4. W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej w ustawodawstwie polskim, dostosowującym nasz kraj do wymogów współpracy europejskiej pojawiły się już wcześniej w naszym ustawodawstwie przepisy prawa tworzące możliwości m.innymi dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również przez przedsiębiorców prywatnych. Dla tych zadań organizujemy montaż finansowy uwzględniający wykorzystanie środków Unii Europejskiej do finansowania inwestycji. Dla osiągnięcia tego celu organizujemy i przygotowujemy odpowiednie dokumenty i wnioski, które umożliwiają pozyskanie tych środków przez Inwestorów.
Główni klienci

Podmioty gospodarcze prawa handlowego, Urzędy Miast i Gmin, przedsiębiorcy, osoby fizyczne z terenu całej Polski.

Gwarancja jako wiarygodność firmy

Jakość realizacji przedsięwzięcia jest najważniejszą miarą otrzymywanych usług przez klienta. Jakość jest rozumiana jako całokształt cech i charakterystyk usług, które wpływają na zdolność ukończonego przedsięwzięcia i zaspakajają potrzeby klienta wykonania usługi zgodnie z jego oczekiwaniami, a firmie zapewnia wiarygodność w realizacji tych potrzeb.

Charakterystyka podstawowej kadry technicznej

Stałe zatrudnienie w firmie wynosi pięć osób. Firma współpracuje od wielu lat ze stałymi dostawcami usług. Firma zatrudnia trzech inżynierów budowlanych z uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa, w tym dwóch rzeczoznawców budowlanych i jednego arbitra powołanego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz dwóch techników budowlanych z uprawnieniami.


Oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników i dostawców usług o odpowiednich kwalifikacjach zapewniających należyte wykonanie zamówienia. Firma "Pro-Con" pod którą działa Spółka posiada wiedzę teoretyczną i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia.